Széchenyi2020

Híreink

Tűzgyújtási tilalom2022. március 10. Tűzgyújtási tilalomAz erdőgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak számító parkerdők területén állandó és biztonságos tűzrakóhelyeket kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodónak kell karbantartani, és az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről is neki kell gondoskodni. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni. Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett: a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre; a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem hűlt parazsat, hamu sem; amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát); az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni. Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz az égetés megkezdése előtt be kell jelenteni. Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakóhely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Amikor a tűzesetek bekövetkezésének valószínűsége nagy, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI)) TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT (fokozott tűzveszély időszakot) állapíthat meg és hirdethet ki. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra, beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása, kihirdetése, és visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI tájékoztatja az érintett szervezeteket, közte az országos közszolgálati média képviselőket is, a tűzgyújtási tilalomról szóló aktuális térképet az érintett hatóságok hivatalos honlapjukon közzéteszik. A BM OKF honlapján a térkép itt érhető el. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható. Avar és kerti hulladék égetése A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és kerti hulladék égetése. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők: nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut; gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról; az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt. Erdő kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) időszakában. A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. eldobni ≤ 1 másodperc, eloltani ≥ 100 óra, helyreállítani ≥ 100 év Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra: Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket! Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet! Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szélben visszagyullad! Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni! Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait! Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül! Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési Bizottság Vonatkozó jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 54/2014 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről önkormányzati rendeletek
Óvodai beiratkozás2022. március 2. Óvodai beiratkozásA Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2022/2023. nevelési évére vonatkozó ÓVODAI BEIRATKOZÁS rendjéről A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2022/2023. nevelési évére vonatkozó óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket. Általános tudnivalók Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodában a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, illetve a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022. április 26. (kedd) 7.00-17.00 és 2022. április 27. (szerda) 7.00 - 17.00 óra. A beiratkozás helye: Csepreg, Dr Szemes Zoltán utca 9. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. Az óvodai jelentkezés „Jelentkezési lap” nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával történik. A szülő a jelentkezési lapot letöltheti a www.csepregiovoda.hu honlapról, illetve jelentkezés napján átveheti az óvodában. Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat: - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), - a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), - a gyermek TAJ kártyáját, - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személy igazolványt és lakcímkártyát). A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az intézmény azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket tudja fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor a szakvéleményt be kell mutatni. Az Óvoda beíratási körzete: Csepreg, Lócs, Tormásliget, Tömörd települések. Felvételről szóló döntéshozatal és jogorvoslati lehetőség A gyermek felvételérő az óvoda vezetője dönt. Az óvodai felvételről hozott döntés közlésének határnapja a beiratkozásra kiírt utolsó határnaptól számított 30. munkanap. Az óvodai felvételről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda, illetve elektronikus úton – amennyiben azt a szülő elektronikus elérhetőségének megadásával kérte – közli a szülővel. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést. A jogorvoslati eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg. Jogkövetkezmények Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szabálysértést követ el. Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időpontban, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek óvodai beíratásáról! Csepreg, 2022. március 1. Dr. Balogh László sk. jegyző
E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLKözadatkeresőHirdetményekPanaszbejelentésKözponti Információs Felület